slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5
blank

Enginyeria Tècnica Aeronàutica, especialitat en Aeronavegació

 

GRAUS

Grau en Enginyeria d'Aeronavegació
Grau en Enginyeria d'Aeroports
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Grau en Enginyeria Telemàtica

TITULACIONS DE PRIMER CICLE (a extingir)

E.T. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica

Doble Titulació, E.T.T. Sistemes + E.T.A. Aeronavegació

E.T. de Telecomunicació, esp. en Sistemes de Telecomunicació

E.T. Aeronàutica, esp. en Aeronavegació (*)

TITULACIONS DE SEGON CICLE / MÀSTERS

Enginyeria de Telecomunicació
Master of Science in Telecommunication Engineering & Management MASTEAM (màster oficial)
Master in Aerospace Science and Technology MAST (màster oficial)

FORMACIÓ CONTÍNUA / ESTUDIS DE TERCER CICLE

Cursos de postgrau i màsters de formació contínua

Estudis de doctorat (tercer cicle)

 
 

(*)Premi Flyer 2005 al pla d'estudis donat per la Associació d'Enginyers Aeronàutics d'Espanya.

 

Enginyeria Tècnica d'Aeronàutica, esp. en Aeronavegació (a extingir)

(actual Grau en Enginyeria d'Aeronavegació)

 

Descripció i objectius | Metodologia | Pla d'estudis | Accés | Informació acadèmicaAdaptació als Graus (EEES)

Viatjar a l'altra punta del món en menys d'un dia, just per sobre el més alt dels núvols i a poc menys que la velocitat del so. Això és el que actualment centenars d'avions fan cada dia i tot gràcies a l'enginyeria aeronàutica.

 
 

L'aeronàutica tracta tot allò que fa possible que una aeronau pugui volar de manera segura i eficient. És doncs un camp marcadament multidisciplinari on entren en joc una gran varietat de ciències, tècniques i tecnologies. Per exemple...més

	Descripció i objectius

Objectius generals

L'especialitat en aeronavegació proporciona formació en el camp de l'estructuració de l'espai aeri, l'aviònica i els sistemes per a la navegació i la circulació aèries.

Tot i això no es deixen de banda altres aspectes fonamentals en l'aeronàutica com són l'aerodinàmica, la propulsió, la ciència i tecnologia dels materials, el disseny d'aeronaus i la navegabilitat, els sistemes de bord i de control o les infraestructures aeroportuàries. A més a més, en l'ultim any d'estudis, una sèrie de cursos o assignatures optatives permeten a l'estudiant aprofundir més en disciplines ja conegudes (aviònica, navegació, comunicacions, aerofísica...) així com explorar altres camps menys tractats en els dos primers anys com ara les tècniques espacials, la meteorologia o la instrumentació electrònica entre altres.

Perquè aquesta tasca professional sigui eficaç el nostres titulats hauran de ser capaços de:

 • Aplicar els coneixements tècnics adquirits.
 • Presentar informes verbals i escrits, comunicant-se eficaçment.
 • Adquirir responsabilitats ètiques i professionals.
 • Experimentar, analitzar i interpretar dades.
 • Treballar en grups multidisciplinaris.
 • Reconèixer les seves responsabilitats ètiques en el exercici de la professió.
 • Entendre l'impacte de l'enginyeria en un context social i global.
 • Reconèixer el compromís per a l'aprenentatge al llarg de la seva carrera professional.
 • Estar familiaritzat amb problemes contemporanis.
 • Utilitzar tècniques i eines modernes necessàries per practicar l'enginyeria.
 

 

Sortides professionals

L'Enginyer/a Tècnic/a Aeronàutic/a disposa d'una base de coneixements i competències sòlida i àmplia que li permet desenvolupar-se en una gran diversitat de sectors i perfils professionals. Naturalment, el sector majoritari és el camp aeroespacial, tant a Catalunya com arreu del món. Tanmateix, l'alt nivell de formació permet també exercir la professió en sectors tan diversos com ara empreses de consultoria tècnica o econòmica, la majoria dels sectors industrials o el món dels altres mitjans de transport o fins i tot les finances i la banca.

Centrant-nos només en el sector aeroespacial, l'enginyer aeronàutic pot desenvolupar les seves funcions en camps relacionats amb la concepció de productes o processos de fabricació nous, la recerca o desenvolupament de tècniques o solucions innovadores per al sector aeroespacial, la coordinació de projectes o estudis, l'explotació, operació o manteniment d'aeronaus i infraestructures aeronàutiques i un llarg etcètera. A més a més, l'enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació, és una de les millors formacions de base per preparar-se adientment per a les proves de selecció per esdevenir controladors del trànsit aeri o per a les oposicions de la funció pública relacionades amb el sector.

Finalment, de manera esquemàtica i a títol d'exemple, els sectors principals on desenvoluparia la seva professió l'enginyer tècnic aeronàutic es podrien resumir en:

 • Companyies aèries, moltes d'elles amb seu o delegacions a aeroports tan propers com els de Barcelona, Ciutat de Palma, València, Girona, etc.

 • Indústria aeroespacial: des de les grans companyies com EADS-CASA, Airbus, Eurocopter, Thales, ATR, Alcatel, INDRA... fins a tot un ampli ventall de petites i mitjanes empreses que treballen moltes vegades subcontractades o en col•laboració amb aquestes grans companyies.

 • Organismes nacionals de l'aviació civil: DGAC, AENA etc.

 • Organismes internacionals de l'aviació civil: EUROCONTROL, OACI, IATA, EASA, etc

 • Organitzacions o agències aeroespacials: ESA, NASA, CNES, CCSDS, DLR, INTA, etc.

 • Universitats i centres de recerca i/o desenvolupament: UPC, UPM, ONERA, IEEC, CTAE, etc.

Doble titulació

En acabar la fase selectiva de l'especialitat d'Aeronavegació, els alumnes poden sol·licitar cursar a la vegada la titulació de Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat en Sistemes de Telecomunicació. El pla d'estudis dissenyat de la Doble Titulació, E.T.T. Sistemes + E.T.A. Aeronavegació permet obtenir els dos títols en quatre anys i per això l'accès i la permanència es regula de manera independent (Normativa d'accés a Doble Titulació). Es pot trobar més informació sobre aquests estudis en aquest enllaç: Informació general sobre la doble titulació.

Adaptació als Graus (EEES)

Si vols adaptar els teus estudis d'Enginyeria Tècnica Aeronàutica Especialitat Aeronavegació  a la titulació de Grau en Enginyeria Aeronàutica especialitat Aeronavegació pots informar-te a:

Adaptacions de les Enginyeries Tècniques Aronàutiques als Graus en Enginyeries Aeronàutiques

 

Continuació dels estudis a la UPC

Accés directe:

 • Enginyeria Aeronàutica (ETSEIAT)
 • Graduat Superior en Prevenció de Riscos Laborals, Graduat Superior en Disseny

Accés amb complements:

 • Enginyeria d’Organització Industrial.

També podràs completar la teva formació cursant alguns dels màsters oficials de la UPC.

 

 

Primer curs

Formació bàsica amb assignatures introductòries própies de l'especialitat

Possibilitat de cursar doble titulació Sistemes de Telecomunicació-Aeronàutica

 

Segon curs

Formació específica de la titulació

 

Tercer curs Assignatures optatives, pràctiques a empreses, treball de fi de carrera

 

Possibilitat d'accedir a:

Enginyeria Aeronàutica (2n cicle) a l'ETSEIAT

Altres estudis a la UPC o a d'altres universitats de l'Estat o estrangeres

 

	Metodologia

Des dels seus inicis, l'Escola ha esdevingut un centre pilot pel que fa a la seva metodologia docent. Aquest esforç ha sigut reconegut amb diversos premis: dues distincions Vicens Vives, dos premis de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i és actualment un referent en el sistema Universitari estatal com ho indiquen les més de 60 invitacions durant el darrer curs 05-06 a professors de l'Escola per donar conferències a altres universitats sobre la metodologia docent de l'EETAC.

L'EETAC és el primer centre que va posar en marxa trets docents molt estesos actualment a altres centres de la mateixa Universitat, com ara l'avaluació global i continuada o un sistema d'ensenyament fonamentalment pràctic, molt lligat a les empreses que han estat clau per assolir resultats acadèmics altament positius. Així, un 80% dels estudiants que ingressen a l'EETAC aconsegueixen titular-se, i amb una durada mitjana dels estudis inferior a 4 anys. Més de la meitat dels titulats han realitzat estades a empreses o han completat els seus estudis en una universitat estrangera. Pel que fa a la inserció laboral dels recent titulats, la mitjana de temps necessari per a trobar feina se situa en menys de dos mesos.

 

 

Avaluació continuada

El sistema d'ensenyament es basa en l'organització quadrimestral dels estudis i en el seguiment individualitzat de l'estudiant, facilitat per una bona relació professor/nombre d'estudiants (grups de 40/20 estudiants). L'avaluació continuada, que parteix de les activitats acadèmiques realitzades en una matèria, i l'avaluació curricular, que atén el rendiment global de l'estudiant, fan que el sistema fomenti el treball regular de l'estudiant al mateix temps que l'informa en tot moment del seu progrés acadèmic.

La qualitat en el sistema d'ensenyament fa que un alt percentatge d'estudiants (un 80%) superi la fase selectiva (primer curs) i que d'aquests, la pràctica totalitat acabin els seus estudis.

 

Treball en Grup

A gairebé totes les assignatures de l'EETAC es potencia en major o menor grau el treball en grup.

El treball en grup és una relació entre estudiants que exigeix interdependència positiva (sentit de navegar o enfonsar-se junts), responsabilitat individual (cadascú ha de contribuir i aprendre), habilitats interpersonals (comunicació, confiança, lideratge, presa de decisions, i resolució de conflictes), i processament o autoavaluació de l'activitat del grup (reflectint que l'equip està funcionant bé i com funcionar millor).

La cooperació es duu a terme per acomplir objectius compartits. Dins d'activitats cooperatives els estudiants busquen resultats que són beneficiosos per si mateixos i beneficiosos per a tots els altres membres de grup. (més informació a http://www.co-operation.org/)

 

Experimentalitat

L'enginyer tècnic aeronàutic ha de tenir una formació pràctica intensa i de qualitat per afrontar les seves tasques professionals. Conscients d'això, les classes de laboratori constitueixen aproximadament un 30% del total de crèdits, i les classes d'aplicació (típicament exercicis) constitueixen aproximadament un 20% del total de crèdits. Per tant el 50% del temps dedicat a la formació, és de contingut pràctic.

A més, la participació dels estudiants en les activitats d'investigació o de transferència de tecnologia dels professors de l'Escola és molt elevada, i no només s'emmarca en el context del treball final de carrera sinó que durant els transcurs dels seus estudis un estudiant pot col·laborar amb grups d'investigació i reconèixer crèdits de lliure elecció per la seva activitat.

Ja des del primer curs dels seus estudis, l'enginyer tècnic aeronàutic utilitzarà amb solvència software especialitzat. Per exemple, a l'assignatura de Tecnologia Aeroespacial (TAE) els alumnes aprenen a utilitzar el programa Satellite ToolKit (STK) d'AGI per a càlculs de mecànica orbital:

 

Aprenentatge basat en projectes (PBL)

L'aprenentatge basat en projectes (PBL) és una de les estratègies més importants per adaptar els estudis a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), especialment en els aspectes relacionats amb un model d'aprenentatge centrat en l'estudiant. Els estudiants poden veure que cada tasca pot tenir més d'una solució, i que tenen llibertat d'escollir estratègies diferents, formant part del procés d'aprenentatge. Amb el PBL s'aconsegueix:

 • Motivar més els alumnes, i aconseguir una implicació superior per part seva en el procés d'aprenentatge.
 • Un escenari ideal per al desenvolupament d'activitats de caràcter professional, com el treball en grup, lideratge,...
 • Un millor rendiment acadèmic, en termes de quantitat d'alumnes que acaben els estudis en el temps previst.

Ensenyar amb metodologia de PBL permet als estudiants treballar cooperativament, millorant les seves habilitats de comunicació, col·laboració, planificació i autoavaluació (més informació a http://www.bie.org ).

A l'EETAC s'han portat a terme nombroses experiéncies PBL, des d'algunes aïllades en assignatures de pocs crèdits fins a tot el pla d'estudis de segon cicle d'Enginyeria de Telecomunicació, que utilitza PBL com a principi organitzatiu bàsic.

 

Competències professionals

A més del treball en grup, també potenciem especialment altres habilitats transversals necessàries per exercir la professió i per tant molt valorades pel mercat de treball:

 • Tècniques de planificació: Aprendre a planificar la feina és fonamental per a un professional amb responsabilitats. La metodologia docent propia de l'EETAC, l'avaluació continuada i el treball en equip, fan necessari que l'alumne aprengui a planificar la seva activitat setmanalment. Per això disposa d'eines com el Campus Virtual i de tècniques de planificació que poden aprendre en assignatures de lliure elecció com Lideratge de grups I i Lideratge de grups II.

 • Tècniques de comunicació: En començar els estudis, a la fase selectiva, s'imparteix una assignatura obligatòria: Tècniques de Comunicació Oral i Escrita per potenciar aquestes habilitats. Especialment important és el domini de l'anglès. Per això en moltes assignatures la documentació està escrita en àngles, en algunes assignatures dels darrers cursos les classes s'imparteixen en anglès i s'incentiva especialment que els alumnes facin el seu projecte final de carrera en anglès.

 • Tècniques d'autoaprenentatge. En un context tecnològicament tan dinàmic com l'actual, l'enginyer ha de estar motivat i preparat per actualitzar el seus coneixements continuament. Conscients d'això, i a banda de moltes iniciatives encaminades a potenciar aquesta competència dins del context de cada assignatura, el Campus del Baix Llobregat oferta una assignatura: Com trobar i gestionar informació científica i tècnica per a l'elaboració de projectes

 

Pràctiques a empreses

Al Pla d'Estudis de les enginyeries tècniques s'inclou un període de pràctiques a empreses (entre 180 i 450 hores) obligatoris per als estudiants de Telecomunicació i optatiu per als d'Aeronàutica.

 

L'EETAC té convenis amb més de 180 empreses i instituts d'investigació, que garanteixen una oferta constant on els estudiants poden escollir segons les seves preferències professionals.'

Els estudiants poden adquirir aquesta experiència fent el Projecte Final de Carrera en una empresa o passant part d'un semestre treballant com a estudiant de suport en qualsevol de les empreses o departaments amb les quals l'EETAC té acords de col·laboració. Les ofertes s'actualitzen periòdicament en la intranet escolar i són visibles per a tots els estudiants i personal docent.

Auquesta activitat es formalitza mitjançant un conveni que inclou el màxim nombre d'hores que un estudiant pot fer de pràctiques en empreses, el salari que l'estudiant hauria de rebre segons el seu perfil, el màxim nombre d'hores/setmana que un estudiant pot dedicar a la companyia, el que s'ha d'incloure en el pla de treball, etc.

Havent finalitzat el període de pràctiques de l'estudiant, l'empresa i el tutor de l'estudiant realitzen un informe de valoració i un qüestionari que s'utilitza per assignar una qualificació a l'estudiant d'aquesta activitat.

 

Mobilitat

Un element important en la formació d'un estudiant és la possibilitat de fer estades en altres centres.

	Pla d'estudis

Estructura

L'enginyeria tècnica es divideix en 3 anys acadèmics amb un total 225 crèdits (un crèdit és equivalent a 10 hores de classe):

 • Crèdits totals de d'assignatures troncals i obligatòries: 180
 • Crèdits totals de lliure elecció: 22,5
 • Crèdits totals optatius: 22,5

L'organització dels estudis i per tant també la matrícula és quadrimestral. Cada any acadèmic es divideix en 2 quadrimestres, per la qual cosa un alumne que progressa normalment haurà de cursar-los seqüencialment. Aquests quadrimestres són etiquetats com 1A, 1B, 2A, etc. on el primer número indica el curs y la lletra fa referencia al primer o al segon quadrimestre.

Els alumnes nous han de tenir present que el conjunt de totes les assignatures de primer curs (fase selectiva) són prerrequisit per a totes les altres i l'estudiant disposa de quatre quadrimestres per a superar el primer curs.

 
 
Al quadre següent teniu el detall del pla d'estudis. (Cliqueu sobre el nom de l'assignatura per accedir a la informació acadèmica associada: temari, professors, etc.)
 

 

HT: Hores setmanals de teoria CT: Crèdits de teoria
HA: Hores setmanals d'aplicació CA: Crèdits d'aplicació
HL: Hores setmanals de laboratori CL: Crèdits de laboratori
1A
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
3 1 0
4 2 0
3 1 0
2 0 2
2 1 1
1 0 2

Fonaments Matemàtics I

Tècniques de Comunicació Oral i Escrita

CT CA CL
CT CA CL
CT CA CL
CT CA CL
CT CA CL
CT CA CL
4.5 1.5 0
6 3 0
4.5 1.5 0
3 0 3
3 1.5 1.5

1.5

0

3

1B
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
3 1 0
3 1 0
0 0 4
1 0 3
3 1 1
2 1 1
Fonaments Matemàtics II
CT CA CL
CT CA CL
CT CA CL
CT CA CL
CT CA CL
CT CA CL
4.5 1.5 0
4.5 1.5 0
0 0 6
1.5 0 4.5
4.5 1.5 1.5
3 1.5 1.5

 

2A
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
     
3 1 0
2 1 0
2 1 0
3 1 0
3 1 1
     
Comunicacions Lliure elecció
CT CA CL
CT CA CL
CT CA CL
CT CA CL
CT CA CL
     
4.5 1.5 0
3 1.5 0
3 1.5 0
4.5 1.5 0
4.5 1.5 1.5
     

 

2B
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
HT HA HL
2 0 2
3 1 0
2 2 0
3 0 2
3 0 2
1 1 1
CT CA CL
CT CA CL
CT CA CL
CT CA CL
CT CA CL
CY CA CL
3 0 3
4.5 1.5 0
3 3 0
4.5 0 3
4.5 0 3
1.5 1.5 1.5

 

3A
HT HA HL
HT HA HL
     
     
     
     
3 0 2
2 2 1
     
     
     
     
Optativa Optativa
CT CA CL
CT CA CL
     
     
     
     
4.5 0 3
3 3 1.5
     
     
     
     

 

3B
     
HT HA HL
       
     
2 0 2
       
   
CT CA CL
CT CA CL
       
0 0 18
3 0 3
       

 

Assignatures optatives i de lliure elecció

Fent un click a qualsevol quadre d'assignatura optativa o de lliure elecció es pot trobar actualitzada l'oferta d'assignatures que s'imparteixen en cada quadrimestre. Exemples d'assignatures optatives són:

 • Sistemes Electrònics per a Aplicacions Aviòniques
 • Sistemes Espacials
 • Tècniques Experimentals d'Aerofísica
 • Tècniques Experimentals d'Instrumentació i Comunicació
 • Investigació Operativa
 • Communications, Navigation & Surveillance (CNS)
 • Meteorologia Aplicada a l'Aeronavegació
 • Microprocessadors i Xarxes de Comunicacions a l'Aviònica
 • Simulació

A algunes d'aquestes assignatures optatives, per exemple a Sistemes Espacials, es fa ús el programa Satellite ToolKit (STK) d'AGI per a càlculs de mecànica orbital:

Per completar la formació del nostre estudiantat també oferim assignatures de lliure elecció destinades a potenciar les seves competències professionals com poden ser:

 • Introducció a l'Operació d'una Aeronau Comercial
 • Com trobar i gestionar informació científica i tècnica per a l'elaboració de projectes
 • Introducció al món del treball
 • Educació i participació ambiental
 • Història de l'Aeronàutica
 • ...

	Accés

Vies d'accés:

Pots accedir a cursar aquesta titulació:

 • Des del Batxillerat, modalitat de Tecnologia o Ciències de la Naturalesa i la Salut, un cop superades les proves d'accés a la universitat (PAU), per la via d'accés Cientificotècnica (Física i Matemàtiques) o la de Ciències de la Salut (Biologia i Química).
 • Havent finalitzat algun dels Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) següents: Anàlisi i Control, Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Indústria Alimentària; Indústries de Procés de Pasta i Paper; Indústries de Procés Químic; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Manteniment d'Equips Industrials; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Navegació, Pesca i Transport Marítim; Plàstics i Cautxú; Producció Aqüícola; Producció per Fosa i Pulvimetal·lúrgia; Producció per Mecanització; Química Ambiental; Realització i Plans d'Obres; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics; Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions del Vaixell.

 

 Reconèixement de crèdits:

 • Si has fet un cicle formatiu de grau superior (CFGS) dels que estan marcats en negreta de la llista de cicles que hi donen accéspots consultar les taules de reconeixement de crèdits actualitzades en el següent enllaç:

  http://upc.edu/estudis/cfgs

Més informació:

	Informació acadèmica

En aquest enllaç trobaràs informació important sobre:

 • Normatives

 • Calendari acadèmic

 • Matrícula

 • Convalidacions i reconeixement de crèdits

 • Pla d'Estudis i prerequisits

 • Avaluació

 • Práctiques a empreses

 • Projecte Fi de Carrera